(+48) 775-418-475
[email protected]
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zasady sprzedaży

 1. postanowienia

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży przez FCNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Św. Jacka 2 45-073 Opole; NIP: 7542916466; REGON: 160150149; KRS: 0001095976, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 100.000,00 PLN wniesiony w całości; numer rachunku bankowego: 77 1140 2004 0000 3402 4903 4059, zwaną dalej „Sprzedającym”, prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.fcnet.pl.
  2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a Kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej "Klientem".
  3. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej i kierowane na adres Sprzedającego (FCNET sp. z o.o.; ul. Św. Jacka 2; 45-073 Opole; e-mail: [email protected]).
  4. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości ustalenia treści umowy w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie znajduje niniejszy regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Przedstawiona przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.)
 2. składanie i realizacja zamówienia

  1. Warunkiem dokonania zakupu towarów jest złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem https://www.fcnet.pl.
  2. Zamówienia składane za pośrednictwem platformy internetowej są przyjmowane 24h na dobę.
  3. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
  4. Klient składający zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podaje w treści wiadomości w szczególności: nazwę i ilość towaru, wybierając towary aktualnie dostępne w ofercie Sprzedającego zaprezentowanej na stronie internetowej sklepu, jak również swoją nazwę, adres siedziby, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
  5. Klient składający zamówienie w formie telefonicznej podaje pracownikowi Działu Handlowego nazwę i ilość towaru, wybierając towary dostępne i zaprezentowane na stronie internetowej sklepu, jak również swoją nazwę, adres siedziby, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
  6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem platformy internetowej sklepu kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Klienta w terminie 48 h od chwili złożenia zamówienia.
  8. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
  9. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów. W przypadku braku informacji o terminie realizacji na karcie produktu, informacja o czasie realizacji zamówień zostanie przekazana Klientowi przez pracownika Działu Handlowego w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  10. Realizacja zamówienia może być uzależniona od: dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia; uzyskania limitu kredytu kupieckiego, którego wysokość odpowiadać będzie co najmniej wartości zamówienia; zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
  11. Istnieje możliwość składania zamówienia z dostawą na uzgodnione przez obie strony, przyszłe terminy.
  12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
  13. Faktury VAT są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji. Faktura w formie papierowej będzie załączona do przesyłki na wyraźną prośbę Klienta.
  14. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
  15. Wydanie towaru nastąpi w zależności od wyboru Klienta: w magazynie Sprzedającego, jeśli Klient odbiera towar własnym transportem bądź w magazynie Klienta, jeśli Sprzedający dostarcza towar.
  16. W trosce o bezpieczeństwo transakcji odbiór towaru w magazynie Sprzedającego jest możliwy po okazaniu ważnego, imiennego pełnomocnictwa dla osoby odbierającej, podpisanego przez osoby umocowane do reprezentacji Klienta, upoważniającego do odbioru towaru oraz podpisania faktury VAT. Klient ponosi ryzyko i odpowiedzialność za osobę odbierającą w jego imieniu towar, legitymującą się wystawionym przez Klienta pełnomocnictwem, do czasu poinformowania Sprzedającego o odwołaniu pełnomocnictwa.
  17. Osoba odbierająca towar w imieniu Klienta potwierdza odbiór towaru poprzez złożenie podpisu na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego.
  18. Złożenie podpisu na fakturze VAT przez Klienta lub umocowaną przez niego osobę jest równoznaczne z akceptacją wysokości wskazanej na fakturze należności.
  19. Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą odebrania towaru.
  20. Na żądanie Klienta, Sprzedający wyśle towar do Innego Odbiorcy, przy czym potwierdzenie odbioru towaru dokonane przez wskazanego przez Klienta Innego Odbiorcę traktowane jest jak odbiór towaru przez samego Klienta i jednocześnie jest dowodem wywiązania się przez Sprzedającego z umowy. Potwierdzeniem odbioru jest w szczególności podpis Innego Odbiorcy złożony na liście przewozowym
  21. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za:
   a) sprawdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem
   b) sprawdzenie czy przesyłka nie została uszkodzona mechanicznie w czasie dostawy,
   c) dokonanie przez Innego Odbiorcę czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  22. Warunkiem dochodzenia przez Klienta roszczeń z tytułu braków w dostawie, niezgodności towaru dostarczonego ze złożonym zamówieniem bądź uszkodzenia przesyłki jest sporządzenie w chwili dostawy z pracownikiem przedsiębiorstwa spedycyjnego Protokołu Reklamacyjnego lub odmowa przyjęcia towaru oraz bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego w formie pisemnej. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia powyższych roszczeń zgłoszonych po odebraniu towaru od przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  23. Odmowa odbioru towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem do innego Odbiorcy, wskazanego przez Klienta na zamówieniu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za towar. W przypadku odesłania przez Innego Odbiorcę towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem, Sprzedający ma prawo odesłać towar do siedziby Klienta i obciążyć Klienta kosztami dostawy oraz żądać zapłaty za towar.
 3. dostawa towaru

  1. Sprzedający realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem przedsiębiorcy spedycyjnego, którego wybiera Klient w formularzu zamówienia.
  3. O ile nie uzgodniono inaczej, koszty przesyłki ponosi Klient.
  4. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki i jej gabarytów.
  5. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego gabarytu (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Handlowy Sprzedającego.
  6. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi, chyba że Klient uzgodnił ze Sprzedającym termin dostawy na podstawie odrębnej umowy.
  7. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. płatności

  1. Sprzedający akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze paczki (tylko przesyłki niskogabarytowe), przelew bankowy, płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego, płatność kartą w siedzibie Sprzedającego.
  2. W celu uzgodnienia innych warunków płatności Klient winien skontaktować się z Działem Handlowym Sprzedającego.
  3. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie), podpisania umowy o współpracy i akceptacji Działu Księgowości Sprzedającego.
  4. Chwilą zapłaty jest dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego bądź dzień uiszczenia należności gotówką/kartą w siedzibie Sprzedającego.
  5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w płatności i zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
  6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.
 5. gwarancja, reklamacje, zwroty

  1. Warunki gwarancji oraz zasady składania reklamacji określone zostały w dokumencie „Gwarancja i reklamacje” dostępnym na stronie internetowej sklepu.
  2. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez klienta zgody z Działu Handlowego Sprzedającego
  3. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia nie będą przyjmowane.
  4. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedający może ustalić wspólnie z Klientem dodatkowe koszty jakie poniesie klient w związku z obsługą zwrotu.
  5. Wystawienie faktury korygującej przez FCNET sp. z o.o. stanowi potwierdzenie przyjęcia zwrotu przez FCNET Sp. z o.o. . Tym samym wystawienie faktury korygującej przez FCNET sp. z o.o. stanowi potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej w rozumieniu art. 29a ust. 13 oraz art. 86 ust. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; dalej: Ustawa o VAT).
 6. ograniczenie odpowiedzialności

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie w zakresie gwarancji udzielonej w oparciu o Ogólne warunki gwarancji i reklamacji, dostępne na stronie internetowej sklepu.
  2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wszystkich sprzedawanych towarów.
  3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen, skutkujące przerwą w produkcji, utratą zysku lub stratami pośrednimi, powstałymi w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Sprzedającym a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Sprzedającego towaru.
  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej w Internecie dokumentacji technicznej.
 7. postanowienia końcowe

  1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
  2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (https://www.fcnet.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
  3. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej i sposobu prezentacji.
  4. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Sprzedającego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
  6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego strony oddają do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
  7. Klient nie może dokonać przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym z wierzytelnościami Sprzedającego oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
 8. wymagania techniczne

  1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Firefox min. 27, Chrome min. 30, IE min. 11, Microsoft Edge, Opera min. 17, Safari min. 9, Android min. 5.0, Java min. 8; z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu fcnet.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
  3. Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1GHz, 512 MB RAM.
  4. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu pod adresem https://www.fcnet.pl posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie.
 9. ochrona danych osobowych

  1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie internetowej sklepu.
Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze sklepu FCNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: FCNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 45-073 Opole, ul Św. Jacka 2; NIP: 7542916466 | REGON: 160150149 | KRS: 0001095976; Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (kapitał zakładowy 100.000,00 PLN opłacony w całości) oraz nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, czyli podmioty niewchodzące w skład FCNET sp. z o.o. . Współpraca ta polega na dostosowywaniu naszych reklam wyświetlanych w internecie, wysyłaniu newsletterów na które wyrażasz zgodę oraz na dostarczaniu paczek z zamówionym przez Ciebie towarem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam w internecie do Twoich potrzeb, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi móc wysyłać Ci przesyłki z zamówionym towarem.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są regulaminy lub umowy kupna-sprzedaży, które zawierasz składając u nas zamówienie). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, marketing własny FCNET sp. z o.o. oraz pomiary i udoskonalanie naszej strony na ich podstawie są tzw. uzasadnionym interesem administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie z platformy FCNet, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez FCNet s.c. oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać.
Uwaga:
w celu poprawnego działania formularza wymagana jest włączona obsługa plików cookies.