(+48) 775-418-475
[email protected]
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zasady sprzedaży

 1. postanowienia ogólne

  1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
  2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (FCNET Future Communication Networks Spółka Cywilna; ul. Św. Jacka 2; 45-073 Opole; e-mail: [email protected]).
  3. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
  4. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. składanie zamówień

  1. Sklep fcnet.pl jest prowadzony przez firmę:
   FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna
   ul. Św. Jacka 2
   45-073 Opole
   NIP: 7542916466, REGON: 160150149,
   Nr wpisu do ewidencji: Prezydent Miasta Opola nr 37661, 37662; Burmistrz Praszki nr: 3127
   Konto bankowe: 63 1020 3668 0000 5402 0473 4762

   zwaną dalej „Sprzedającym”

  2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Klientem"
  3. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej www.fcnet.pl, telefonicznie, faxem, e-mailem lub osobiście w biurze handlowym. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej są przyjmowane 24h na dobę.
  4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  5. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów. W przypadku braku informacji o terminie realizacji na karcie produktu, informacja o czasie realizacji zamówień zostanie przekazana przez pracownika Działu Handlowego.
  6. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
  7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
  8. Istnieje możliwość składania zamówienia z dostawą na określone, przyszłe terminy.
  9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (bez podatku VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
  10. Faktury Vat są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji. Faktura w formie papierowej będzie załączona do paczki jedynie po wcześniejszej wyraźnej prośbie.
 3. dostawa towaru

  1. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnych ustaleń między Klientem a Sprzedającym.
  2. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki i jej gabarytów
  3. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego gabarytu (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Handlowy Sprzedającego .
  4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi, chyba że Klient uzgodnił ze Sprzedającym termin dostawy na podstawie odrębnej umowy.
  5. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. płatności

  1. Sprzedający akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze paczki (tylko przesyłki niskogabarytowe), przelew bankowy, płatność gotówką.
  2. Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Handlowym.
  3. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie) i akceptacji Działu Księgowości Sprzedającego.
  4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.
  5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.
 5. gwarancje i reklamacje

  1. Sprzedający udziela Klientowi na dostarczany towar 12-miesięcznej gwarancji, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej. Zasilacze do urządzeń są objęte 3-miesięczną gwarancją.
  2. Jako datę rozpoczęcia biegu okresu gwarancji, traktuje się datę sprzedaży widoczną na dokumencie sprzedaży (faktura VAT).
  3. O zaistniałych wadach Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
  4. Reklamowany sprzęt, klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego na własny koszt i ryzyko, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz kopię dowodu zakupu.
  5. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem wraz z pełnym opisem usterki. Brak załączonego opisu usterki będzie skutkował wydłużeniem tego terminu.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo od odmówienia naprawy gwarancyjnej i odesłania sprzętu do Klienta na jego koszt, w przypadku nieczytelnych numerów seryjnych lub naruszenia plomb gwarancyjnych.
  7. W przypadku, gdy nie zostanie stwierdzone uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie nastąpiło z winy Klienta, Sprzedający obciąży Klienta kosztami konserwacji, czyszczenia, ekspertyz oraz transportu do siedziby Klienta.
  8. W przypadku gdy usunięcie wad towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Sprzedającego uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany towaru na wolny od wad.
  9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zasadne reklamacje były zrealizowane w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji nie będzie możliwa w tym terminie, Sprzedający poinformuje Klienta o szczególnym trybie postępowania.
  10. Reklamacje zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji nie mogą być dla Klienta podstawą do wstrzymania lub odmowy płatności za dany towar.
  11. Gwarancja nie obejmuje rozwiązywania problemów spowodowanych przez niezgodność z innymi urządzeniami lub usługami.
  12. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu lub dostarczonego z urządzeniem.
  13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
   zdarzeń losowych (zalanie, pożar, uszkodzenie na skutek wyładowania elektrycznego itp.)
   uszkodzeń mechanicznych
   eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia w tym wynikającej z braku wiedzy użytkownika
   przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione
 6. ograniczenie odpowiedzialności

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach gwarancji. Na podstawie art.558 par.1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego - wspólników spółki cywilnej FCNet s.c. za wszystkie sprzedawane towary tak z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu ogólnej odpowiedzialności kontraktowej.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Sprzedającym a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Sprzedającego towaru.
  5. przedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.
 7. postanowienia końcowe

  1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.fcnet.pl/zasady-sprzedazy). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
  3. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej i sposobu prezentacji.
  4. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Sprzedającego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
  6. Klient nie może dokonać przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym z wierzytelnościami Sprzedającego oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
 8. wymagania technicze

  1. 9.1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Firefox min. 27, Chrome min. 30, IE min. 11, Microsoft Edge, Opera min. 17, Safari min. 9, Android min. 5.0, Java min. 8; z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu fcnet.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
  3. Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1GHz, 512 MB RAM.
  4. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu pod adresem http://www.fcnet.pl posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie.
Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze sklepu FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna; 45-073 Opole, ul Św. Jacka 2 oraz nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, czyli podmioty niewchodzące w skład FCNet s.c. Współpraca ta polega na dostosowywaniu naszych reklam wyświetlanych w internecie, wysyłaniu newsletterów na które wyrażasz zgodę oraz na dostarczaniu paczek z zamówionym przez Ciebie towarem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam w internecie do Twoich potrzeb, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi móc wysyłać Ci przesyłki z zamówionym towarem.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są regulaminy lub umowy kupna-sprzedaży, które zawierasz składając u nas zamówienie). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, marketing własny FCNet s.c. oraz pomiary i udoskonalanie naszej strony na ich podstawie są tzw. uzasadnionym interesem administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie z platformy FCNet, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez FCNet s.c. oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać.
Uwaga:
w celu poprawnego działania formularza wymagana jest włączona obsługa plików cookies.