(+48) 775-418-475
info@fcnet.pl
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Szanowny kontrahencie

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy restrykcyjne wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna (w skrócie FCNet s.c.).Pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez FCNet s.c. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów FCNet s.c. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas jako Administratora do przetwarzania tych danych.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna
ul. Św. Jacka 2
45-073 Opole
NIP: 7542916466
REGON: 160150149
Nr wpisu do ewidencji: Prezydent Miasta Opola nr 37661, 37662; Burmistrz Praszki nr: 3127

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: FCNet s.c. 45-073 Opole, ul. Św. Jacka 2, lub mailowo pod adresem iodo@fcnet.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie zakładania konta w naszym sklepie internetowym a także później w wyniku przeprowadzania procesu sprzedaży, dokonowania przez nas zakupu jako czynności cywilno-prawnej, otrzymywania od Ciebie zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania w/w czynności.

Jakie dane osobowe gromadzimy ?

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres doręczenia przesyłek, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres IP z którego dokonano rejestracji / złożono zamówienie.

Wszystkie te dane osobowe należą do kategorii danych osobowych niewrażliwych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:

 • w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • w celu ochrony praw FCNet s.c. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes FCNet s.c. na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • w celu przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie osobnych zgód. Podstawą prawną jest tu uzasadniony interes FCNet s.c. na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym polityce:

 • podmiotom, z którymi FCNet s.c. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków FCNet s.c. przewidzianych prawem, ochrony praw FCNet s.c. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu FCNet s.c. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i RODO
 • w szczególności FCNet s.c. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, firmy, z którymi współpracujemy w celu hostowania sklepu internetowego oraz poczty e-mail. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z FCNet umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez FCNet s.c.
 • organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jak chronimy Twoje dane osobowe ?

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko wybrane i odpowiednio przeszkolone osoby z personelu FCNet s.c, którzy podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych. Nasze systemy IT spełniają standardy ochrony danych osobowych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) jak również wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez FCNet i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i FCNet s.c.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się do nas, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a FCNet ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na FCNet może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych
 • przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez FCNet oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi

A co z newsletterem ?

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od nas, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez FCNet s.c. oraz Mailchimp, operatora serwisu mailchimp.com

Dane pozyskiwane automatycznie przy korzystaniu z platformy internetowej fcnet.pl

Logi systemowe

System informatyczny, z którego korzysta fcnet.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z fcnet.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, lokalizacji czy adresu wejścia na fcnet.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji fcnet.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez klienta i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Pliki cookies zwane popularnie "ciasteczkami"

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma fcnet.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania fcnet.pl do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • zapamiętywania zalogowania
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania fcnet.pl
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania fcnet.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie fcnet.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Niestety w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies pochodzących z fcnet.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej platformy.

Google Analytics i profilowanie

Na naszej platformie fcnet.pl wykorzystujemy technologię Google Analytics w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam przedstawianych Tobie w internecie do Twoich potrzeb i preferencji, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia marketingu własnego FCNet s.c. oraz pomiarów i udoskonalania naszej strony na ich podstawie jest tzw. uzasadniony interes administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w wyskakującym komunikacie na stronie głównej lub w swoich preferencjach w panelu klienta po zalogowaniu. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Po jej cofnięciu, witryna nie będzie korzystała z technologii Google Analytics.

Dane pozyskane za pomocą Google Analytics nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie w procesie rejestracji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, profilowania reklam i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania platformy fcnet.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w fcnet.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Linki do innych stron

W FCNet s.c. bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikujemy zamieszczanie na naszej platformie fcnet.pl linków do innych stron internetowych. FCNet s.c. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron, dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych FCNet s.c, pod adresem: FCNet s.c. 45-073 Opole, ul. Św. Jacka 2, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 775-418-475 lub pod adresem e-mail: iodo@fcnet.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej polityki zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Cię o wprowadzanych zmianach na adres e-mail podany przy rejestracji konta na naszej platformie.stara wersja polityki prywatności jest dostępna tutaj
Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze sklepu FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: FCNet Future Communication Networks Spółka Cywilna; 45-073 Opole, ul Św. Jacka 2 oraz nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, czyli podmioty niewchodzące w skład FCNet s.c. Współpraca ta polega na dostosowywaniu naszych reklam wyświetlanych w internecie, wysyłaniu newsletterów na które wyrażasz zgodę oraz na dostarczaniu paczek z zamówionym przez Ciebie towarem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam w internecie do Twoich potrzeb, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi móc wysyłać Ci przesyłki z zamówionym towarem.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są regulaminy lub umowy kupna-sprzedaży, które zawierasz składając u nas zamówienie). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, marketing własny FCNet s.c. oraz pomiary i udoskonalanie naszej strony na ich podstawie są tzw. uzasadnionym interesem administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie z platformy FCNet, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez FCNet s.c. oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać.
Uwaga:
w celu poprawnego działania formularza wymagana jest włączona obsługa plików cookies.